Po Konwencji Choreography Body & Soul 5, Sopot, 03-10-2009