1. Zgłoszenia

Numer konta:

PL 47105015591000009031178586
EUR 25105015591000009031178594
GBP 64105015591000009080218085

 

Kod SWIFT ING Banku Śląskiego: INGBPLPW

Kod BIC ING Banku Śląskiego: INGBPLPW

IBAN ING Banku Śląskiego: PL + pełny numer rachunku

Adres ING Banku Śląskiego do przelewu:

ING Bank Śląski S.A ul. Sokolska 34 40-086 Katowice

 

 1. Uczestnik jest zobowiązany do zapoznania się z regulaminem przed przystąpieniem do szkolenia i dostosowania się do jego postanowień.
 2. Koszt uczestnictwa wraz z usługami zawartymi w cenie podany jest w ofercie poszczególnych szkoleń.
 3. Zgłoszenia udziału w szkoleniach należy dokonać w formie elektronicznej, logując się przez systemy zgłoszeń dostępne na oficjalnej stronie internetowej Akademii: www.profi-fitness.com.pl. Zapytania, wiadomości e-mail oraz rezerwacje telefoniczne lub przez Facebook nie są traktowane jako zgłoszenie.
 4. Przesłanie zgłoszenia wiąże się z wyrażeniem zgody na uwzględnienie akcesu w szkoleniu i tym samym zamówienia usługi szkoleniowej ProFi Fitness School. Przesłanie formularza on-line stanowi zawarcie umowy wiążącej i jest jednocześnie zobowiązaniem do zapłaty.
 5. Po wypełnieniu zgłoszenia Uczestnik otrzymuje drogą mailową wiadomość zwrotną potwierdzającą przyjęcie zgłoszenia, a także wszelkie informacje dotyczące dalszych formalności związanych z procesem pełnej rejestracji.
 6. W przypadku dokonania płatności przelewem tradycyjnym Uczestnik otrzyma informację o zmianie statusu rejestracji do 5 dni roboczych od daty zaksięgowania wpłaty na koncie firmowym. W przypadku dokonania płatności poprzez Przelewy24/PayPal Uczestnik otrzyma informację o zmianie statusu rejestracji automatycznie.

2. Regulacje finansowe/rezygnacja z udziału

 1. Po dokonaniu rejestracji na szkolenie i tym samym zamówienie usługi w ProFi Fitness School, uczestnik ma obowiązek dokonania płatności w ciągu 24h.
 2. Na podstawie art. 38 pkt. 12 oraz 13 ustawy z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, nie przysługuje konsumentowi prawo odstąpienia od niniejszej umowy.
 3. W przypadku wpłaty zadatku na dane szkolenie w ciągu 24h od daty rejestracji, pozostała opłata za uczestnictwo w szkoleniu powinna zostać uregulowana najpóźniej do 10 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia kursu.
 4. Przesłanie zgłoszenia oraz uiszczenie pełnej opłaty wiąże się uzyskaniem przez Uczestnika dostępu do Platformy Szkoleniowej, a tym samym oznacza wyrażenie przez Uczestnika zgody na dostarczanie Uczestnikowi przez ProFi Fitness School za pośrednictwem Platformy Szkoleniowej, treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, co oznacza że Uczestnik traci prawo odstąpienia od umowy na podstawie art. 38 pkt. 13 ustawy z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
 5. W przypadku braku odnotowania płatności za zamówioną usługę w ciągu 24h od daty rejestracji, faktura/faktura pro forma zostanie wystawiona w ciągu 7 dni roboczych. Uczestnik otrzyma fakturę/fakturę pro forma na adres e-mail oraz pocztą tradycyjną na adres wskazany w formularzu zgłoszeniowym.
 6. Brak uiszczenia wpłaty i nie wzięcie udziału w konkretnym szkoleniu nie jest jednoznaczne z rezygnacją. Odwołanie zgłoszenia na dane szkolenie po uprzednim, pisemnym zgłoszeniu, wiąże się z poniesieniem kosztu zadatku określonego w każdym szkoleniu. W przypadku rezygnacji w terminie krótszym niż 10 dni osoba zgłoszona ponosi 100% kosztów szkolenia.
 7. W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu przez Uczestnika, uczestnik zobowiązany jest do zgłoszenia rezygnacji w formie pisemnej (drogą e-mailową). Rezygnacja telefoniczna, smsowa lub przez facebook nie zostanie uwzględniona. Rezygnacja z danego szkolenia, zgłoszona w regulaminowym terminie do 10 dni przed jego planowanym terminem organizacji, wiąże się z pokryciem kosztu zadatku szkolenia (wpłacony zadatek nie podlega zwrotowi). Do 10 dni przed startem szkolenia Uczestnik może je wymienić na inne w tej samej cenie lub droższe. W przypadku kiedy Uczestnik rezygnuje z danego szkolenia, w terminie krótszym niż 10 dni przed planowanym terminem jego organizacji, Uczestnikowi nie przysługuje zwrot wpłaconej kwoty.
 8. W przypadku, gdy dane szkolenie zostanie przesunięte na inny termin lub odwołane przez ProFi Fitness School, Uczestnik może otrzymać zwrot wpłaconej kwoty, pomniejszonej o wartość zadatku. Zadatek będzie do wykorzystania na to samo szkolenie w innym terminie lub na inne szkolenie.
 9. Rezygnacji oraz wymianie nie podlegają szkolenia PFS Trener Personalny, PFS Instruktor Fitness oraz Pakiety VIP i pakiety szkoleń uzupełniających.
 10. Wszelkie prośby dotyczące zmian szkoleń/terminów oraz innych ustaleń należy zgłaszać mailowo do odpowiedniego działu. Informacja telefoniczna, smsowa lub przez social media nie zostanie uwzględniona.
 11. W przypadku dokonania pełnej opłaty za szkolenie oraz zgłoszenia rezygnacji w terminie powyżej 10 dni od planowej daty szkolenia, zwrot potrącony o wartość zadatku dokonywany jest na koniec bieżącego miesiąca.
 12. Uczestnikowi przysługuje możliwość zmiany szkolenia oraz przeksięgowania wpłaconej kwoty w terminie do 10 dni przed planowaną data rozpoczęcia kursu. W sytuacji, kiedy termin nie zostanie zachowany, nie przysługuje możliwość zmiany szkolenia lub rezygnacji/otrzymania zwrotu wpłaconej kwoty (pomniejszonej o zadatek).
 13. Istnieje możliwość zamiany zgłoszonego uczestnika, nie później jednak niż do 3 dni przed terminem danego szkolenia.
 14. Uczestnik ma możliwość skorzystania z płatności w systemie ratalnym. Skorzystanie z takiej opcji wymaga podpisania odrębnej umowy (szczegóły należy uzgodnić z opiekunem działu sprzedaży/opiekunem szkolenia).
 15. W opłacie za szkolenia zawarte są koszty materiałów szkoleniowych oraz certyfikatów.
 16. Za egzamin poprawkowy pobierana jest opłata w wysokości 200 zł. Pojedyncza część, tj. teoretyczna lub praktyczna wynosi 150 zł.
 17. Za wystawienie duplikatu certyfikatu lub certyfikatu w j. angielskim pobierana jest opłata w wysokości 30 zł.
 18. W przypadku nieodebrania przesyłki pocztowej, koszt ponownego wysłania ponosi Uczestnik.
 19. Zwroty dokonywane są ostatniego dnia bieżącego miesiąca.

3. Postanowienia ogólne

 1. ProFi Fitness School zastrzega sobie prawo do odwołania lub zmiany daty szkolenia lub eventu z ważnego powodu lub z przyczyn niezależnych od Akademii. Osoby, które zgłosiły swój udział w takim szkoleniu lub evencie, zostaną niezwłocznie powiadomione o takiej sytuacji. Dokonując zgłoszenia udziału uczestnik jest zobowiązany podać swój aktualny numer telefonu, pod którym jest osiągalny w sytuacjach pilnych (odwołanie, zmiana terminu szkolenia lub eventu itd.).
 2. Dział obsługi klienta oraz działy organizacji szkoleń udzielają odpowiedzi na wiadomości mailowe w ciągu 3 dni roboczych.
 3. Uczestnik może skorzystać jednocześnie tylko z jednej oferty promocyjnej (promocje nie łączą się).
 4. Materiały szkoleniowe są dostępne w wersji elektronicznej w Platformie Szkoleniowej. Po dokonaniu płatności uczestnik otrzymuje nielimitowany dostęp do platformy e-learningowej, gdzie znajdują się wszystkie materiały szkoleniowe. Dostęp do platformy uczestnik otrzymuje drogą mailową po dokonaniu płatności (po otrzymaniu informacji o zmianie statusu płatności na aktywny). Na szkolenie należy zabrać ze sobą nośnik (np. telefon, tablet, laptop) z dostępem do Internetu, aby mieć dostęp do materiałów szkoleniowych podczas szkolenia.

 5. Uczestnicy przyjmują do wiadomości, że prawa autorskie do wszystkich publikacji wręczonych uczestnikom w ramach szkoleń oraz eventów zachowuje ProFi Fitness School, w związku z czym wszelkie powielanie takich materiałów lub ich przekazywanie osobom trzecim wymaga zgody zarządu ProFi Fitness School. W przypadku naruszenia tego postanowienia ProFi Fitness School może nałożyć na uczestnika karę umowną w wysokości 5.000 zł netto. Nałożenie kary umownej nie wyklucza jednak dalszych roszczeń odszkodowawczych, jeżeli szkody poniesione przez ProFi Fitness School przekraczają wysokość kary umownej.
 6. Wykonywanie zdjęć i nagrań wideo: fotografowanie i nagrywanie kamerą wideo szkoleniowców podczas eventów i szkoleń jest zabronione. ProFi Fitness School może wykonywać zdjęcia i nagrania wideo oraz wykorzystywać je w przyszłości w celach reklamowych. Uczestnik, zgłaszając swój udział w szkoleniu lub evencie wyraża jednocześnie zgodę na to, że jego wizerunek może się pojawić na tych zdjęciach i/lub nagraniach wideo i że ProFi Fitness School nabywa prawa do tych zdjęć i nagrań. Uczestnik oświadcza także, że nie będzie zgłaszał roszczeń z tytułu wykorzystania tych zdjęć i/lub filmów wideo do celów reklamowych przez ProFi Fitness School. Jeżeli uczestnik nie wyraża na to swojej zgody, wówczas jest on zobowiązany do poinformowania o tym fakcie przed rozpoczęciem eventu lub szkolenia.
 7. ProFi Fitness School akceptuje według własnego uznania szkolenia innych instytucji i firm szkoleniowych. Dla wymogów egzaminu kończącego dane szkolenie ProFi Fitness School miarodajna jest treść określona normami EHFA i REPS. Jeżeli Uczestnik z własnej inicjatywy rezygnuje z udziału w tych częściach szkolenia, które zrealizował w innej instytucji lub firmie szkoleniowej, nie uprawnia to do obniżenia opłaty za szkolenie.
 8. Według aktualnego regulaminu ProFi Fitness School na egzaminie PFS FITNESS GROUP INSTRUCTOR, PFS GYM INSTRUCTOR, PFS PERSONAL TRAINER, PFS PERSONAL TRAINER COMBO obowiązuje skala ocen od 1.0 (niedostateczny) do 5.0 (bardzo dobry), z wykluczeniem oceny 2.0 (dopuszczający).
 9. Jeżeli którekolwiek postanowienie niniejszych Ogólnych Warunków świadczenia Usług okaże się niemożliwe do zrealizowania, nie narusza to ważności innych postanowień. Miejscem rozstrzygania sporów wynikłych z stosunku umownego pomiędzy ProFi Fitness School a Uczestnikiem jest właściwy sąd w Szczecinie.
 10. Uczestnik szkoleń podstawowych PFS Trener Personalny oraz PFS Instruktor Fitness zobowiązany jest do realizacji wybranego szkolenia oraz podejścia do egzaminu końcowego maksymalnie w ciągu 1 roku od planowanego terminu zakończenia szkolenia. W przypadku gdy termin ten zostanie przekroczony, Uczestnik może dokończyć szkolenie oraz podejść do egzaminu końcowego, poprzez ponowną rejestrację w systemie. Opłata rejestracyjna wynosi 100 euro (płatność w złotówkach w przeliczeniu zgodnym z aktualnym kursem euro). W ramach ponownej rejestracji, Uczestnik może uczestniczyć w 4 dowolnych dniach szkoleniowych oraz może uczestniczyć w egzaminie końcowym. Aby uzyskać certyfikat ukończenia szkolenia, ProFi Fitness School zastrzega konieczność zaliczenia pojedynczych ćwiczeń w trakcie jego trwania. W sytuacji, kiedy Prowadzący nie będzie miał podstaw do zaliczenia ćwiczeń, ProFi Fitness School zastrzega możliwość zaliczenia szkolenia przez Uczestnika w późniejszym terminie za pomocą nagrań video. Nagrania należy przesłać do Akademii na adres biura lub drogą mailową na adres szkolenia@profi-fitness.com.pl. W przypadku, gdy Uczestnik odmówi zaliczenia ćwiczeń lub do nich nie przystąpi, Akademia nie wydaje dokumentów/certyfikatów potwierdzających ukończenie szkolenia oraz uzyskanie kwalifikacji. W sytuacji gdy Uczestnik nie przystąpi do zaliczenia, Akademia może wydać zaświadczenie potwierdzające udział w szkoleniu.
 11. Uczestnik szkolenia podstawowego PFS TRENER PERSONALNY zobowiązany jest do rejestracji na stronie https://repspolska.pl/rejestracja-indywidualnych-trenerow-i-instruktorow, aby przystąpić do egzaminu teoretycznego oraz praktycznego PFS TRENER PERSONALNY. Brak rejestracji jest równoznaczny z niedopuszczeniem do egzaminu. 
 12. Do każdego ze szkoleń przypisana jest kwota zadatku, która składa się na poczet całej opłaty za szkolenie.
 13. Szkolenie należy wykorzystać najpóźniej w ciągu 1 roku od daty zakupu szkolenia (w przypadku gdy Uczestnik nie zrealizuje szkolenia w pierwotnie wybranym terminie np. z przyczyn zdrowotnych lub w przypadku gdy szkolenie nie odbyło się z winy Organizatora).

4. Zgody

Uczestnik akceptując Regulamin ogólny podczas rejestracji wyraża zgodę na:

 1. otrzymywanie faktur, faktur pro forma, faktur korygujących oraz duplikatów faktur i duplikatów faktur korygujących w formie elektronicznej, zgodnie z art. 106 n. 1. ustawy o podatku od towarów i usług (Dz.U.2018.2174 t.j). Jednocześnie w zgłoszeniu wskazuje adres e-mail do otrzymywania faktur przesłanych w formie elektronicznej.
 2. przetwarzanie swoich danych osobowych przez w zakresie prowadzonej przez nią działalności gospodarczej zgodnie z ustawą z dn.10.05.2018r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz.U.2018.1000 z dnia 2018.05.24). Uczestnik wie, że ma pełne prawo do wglądu i zmiany swoich danych, jak też ich usunięcia z bazy.
 3. otrzymywanie informacji handlowych od na podany adres e-mail (zgodnie z ustawą z dn. 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych - Dz.U.2018.1000 z dnia 2018.05.24). Uczestnikowi w każdym momencie przysługuje prawo do odwołania powyższej zgody.

Dane uczestników będą wykorzystane wyłącznie do celów handlowych i związanych z realizacją zamówienia. Uczestnik ma prawo do wglądu i zmiany swoich danych oraz ich usunięcia z bazy (zgodnie z ustawą z dn. 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych - Dz.U.2018.1000 z dnia 2018.05.24).

5. Reklamacje

Zasady składania reklamacji:
1. Reklamacje będą przyjmowane wyłącznie w formie pisemnej przesłane na adres mailowy info@profi-fitness.com.pl, w terminie do 14 dni od daty zakończenia szkolenia.
2. Reklamacje będą rozpatrywane indywidualnie w przeciągu 30 dni od daty ich otrzymania.
3. Reklamacja powinna zawierać następujące elementy: dane kontaktowe osoby reklamującej (nazwa Firmy/imię i nazwisko uczestnika, telefon, adres mailowy), termin oraz nazwę szkolenia, powód reklamacji i uzasadnienie.
4. Powodem reklamacji nie mogą być sytuacje/zdarzenia niezależne od ProFi Fitness School.

6. Pakiety VIP

REGULAMIN KORZYSTANIA Z PAKIETÓW VIP

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Pakiet VIP jest ofertą specjalną Akademii, nie łączy się z innymi promocjami.
 2. Na realizację pakietu VIP Uczestnik ma 1,5 roku od daty rozpoczęcia pierwszego szkolenia.
 3. Uczestnik może realizować szkolenia z Pakietu VIP w wybranym mieście oraz terminie.
 4. Szkolenia w pakiecie VIP nie podlegają wymianie na inne szkolenia. Wyjątek od tej zasady może być zastosowany w przypadku, gdy uczestnik zrealizował wcześniej dane szkolenie, a chciałby skorzystać z Pakietu VIP. Taką sytuację należy zgłosić opiekunowi klienta przed zakupieniem pakietu.
 5. Uczestnik ma możliwość skorzystania z płatności w systemie ratalnym. Skorzystanie z takiej opcji wymaga podpisania odrębnej umowy (szczegóły należy uzgodnić z opiekunem działu sprzedaży/opiekunem szkolenia).
 6. Uczestnik, który dokonał zakupu pakietu VIP jest zobowiązany do przestrzegania regulaminu Akademii (http://www.profi-fitness.com.pl/regulamin ) oraz wszelkich zapisów zawartych w umowach podpisanych z opiekunem klienta/opiekunem szkoleń podstawowych i uzupełniających.

II. ZGŁOSZENIA/REALIZACJA SZKOLEŃ

 1. Uczestnik dokonuje osobnego zgłoszenia na każde szkolenie z wykupionego pakietu VIP poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie internetowej www.profi-fitness.com.pl (w polu dotyczącym płatności należy wybrać opcję VIP/pakiet 0 zł)
 2. W trakcie trwanie pakietu VIP Akademia proponuje dwa terminy danego szkolenia w jednym mieście. W przypadku gdy Uczestnik nie przystąpi do szkoleń w zaproponowanych terminach w wybranym mieście może skorzystać ze szkoleń w innych miastach.
 3. W przypadku, gdy Uczestnik nie zrealizuje pakietu VIP w wyznaczonym czasie (1,5 roku), niewykorzystane szkolenia przepadają, a opłata nie podlega zwrotowi. Nie ma możliwości przedłużenia realizacji Pakietu VIP. Wyjątkiem są udokumentowane problemy zdrowotne lub sytuacje losowe uniemożliwiające udział w szkoleniach.
 4. Akademia nie gwarantuje realizacji wszystkich szkoleń z pakietu VIP w jednym mieście.
 5. W przypadku, gdy Uczestnik dokona rejestracji na wybrane szkolenia z Pakietu VIP, zmiana terminu jest możliwa do 10 dni roboczych przed planowaną datą rozpoczęcia szkolenia. Uczestnik może wykorzystać jedną nieobecność podczas trwania pakietu VIP. 
 6. W przypadku uczestnictwa w szkoleniach PFS Trener Personalny, PFS Instruktor Fitness obowiązują zasady zawarte w:
  - umowie, którą uczestnik podpisuje pierwszego dnia danego szkolenia
  - w platformie szkoleniowej, do której Uczestnik otrzymuje dostęp po dokonaniu płatności
  - informacjach mailowych otrzymywanych od opiekuna szkoleń podstawowych z adresu e-mail: szkolenia@profi-fitness.com.pl
  - ogólnym regulaminie Akademii (https://www.profi-fitness.com.pl/regulamin).

7. Regulamin promocji świątecznej

1. W promocji świątecznej kupując dwa szkolenia, na drugie otrzymujesz rabat 50%. Rabat 50% obowiązuje na szkolenie w takiej samej cenie lub tańsze.

2. Aby skorzystać z promocji świątecznej, należy zarejestrować się na pierwsze szkolenie, a w polu NOTATKI wpisać nazwę drugiego szkolenia, na które ma obowiązywać rabat.

3. Po weryfikacji poprawności zgłoszenia uczestnik otrzymuje sms zwrotny z kodem rabatowym -50% na drugie szkolenie (tańsze lub w tej samej cenie).

4. Kod rabatowy jest ważny przez 7 dni.

5. Po dokonaniu rejestracji na szkolenia, należy dokonać opłaty minimum zadatku w przeciągu 24h od zgłoszenia udziału.

6. Promocja świąteczna obowiązuje na wszystkie terminy szkoleń, które aktualnie są dostępne w kalendarzu.

7. Promocja świąteczna obowiązuje do dnia 31.12.2018r.

8. Promocja świąteczna nie łączy się z innymi promocjami.

9. Prosimy o przemyślane zakupy. W przypadku skorzystania z promocji świątecznej nie ma możliwości rezygnacji z wybranych szkoleń. Istnieje możliwość zmiany terminu szkolenia (do 10 dni przed jego planowanym terminem) lub wymiany na inne szkolenie w takiej samej cenie lub droższe. Zapis ten obowiązuje również w przypadku, gdy nie utworzy się grupa na wybrany termin szkolenia.

10. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie Promocji Świątecznej, stosuje się postanowienia Regulaminu PFS.

8. Regulamin promocji "Kup teraz - zapłać 50% później".

1. Korzystając z promocji "Kup teraz - zapłać 50% później" Uczestnik dokonuje zapłaty 50% ceny standardowej w ciągu 24h od daty dokonania zakupu.

2. Pozostałe 50% ceny Uczestnik jest zobowiązany uregulować po upływie 3 miesięcy od daty zakupu lub może ją rozłożyć na kilka dogodnych rat. W celu ustalenia indywidualnej płatności ratalnej należy skontaktować się z Biurem ProFi Fitness School.

3. Promocja nie łączy się z innymi promocjami i nie działa wstecz.

4. Promocja obowiązuje do 31.05.2020r.

5. Prosimy o przemyślane zakupy. W przypadku skorzystania z promocji 50% nie ma możliwości rezygnacji z wybranych szkoleń. Istnieje możliwość zmiany terminu szkolenia (do 10 dni przed jego planowanym terminem) lub wymiany na inne szkolenie w takiej samej cenie lub droższe. Zapis ten obowiązuje również w przypadku, gdy nie utworzy się grupa na wybrany termin szkolenia.

6. Voucher 100 zł obowiązuje przy wpłaceniu całości kwoty za szkolenie (w przypadku szkoleń w wersji LIVE voucher 100 zł obowiązuje przy wyborze wersji rozszerzonej).

7. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie Promocji 50% stosuje się postanowienia ogólnego Regulaminu PFS.

9. Regulamin promocji "Dzień Chłopaka"

1. Promocja nie łączy się z innymi promocjami i nie działa wstecz.

2. Promocja obowiązuje do 30.09.20r. do północy.

3. Z promocji mogą skorzystać tylko Panowie (Panie mogą ewentualnie kupić szkolenie dla partnera/kolegi itp.).

4. Promocja nie obejmuje szkoleń podstawowych, ofert specjalnych i pakietów VIP.

5. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie Promocji stosuje się postanowienia ogólnego Regulaminu PFS.

10. REGULAMIN PROMOCJI "WALENTYNKI Z PROFI"

1. Promocja obowiązuje na szkolenia uzupełniające (-15%) oraz na szkolenia podstawowe na Instruktora Fitness PFS Fitness Group Instructor oraz Trenera Personalnego PFS Personal Trainer Combo (-200 zł).

2. Promocja nie łączy się z innymi promocjami i nie działa wstecz.

3. Promocja obowiązuje do 14.02.21r. do północy.

4. Promocja obowiązuje na wszystkie terminy szkoleń, które aktualnie są dostępne w kalendarzu szkoleń.

5. Prosimy o przemyślane zakupy. W przypadku skorzystania z promocji nie ma możliwości rezygnacji z wybranych szkoleń. Istnieje możliwość zmiany terminu szkolenia (do 10 dni przed jego planowanym terminem) lub wymiany na inne szkolenie w takiej samej cenie lub droższe. Zapis ten obowiązuje również w przypadku, gdy nie utworzy się grupa na wybrany termin szkolenia.

6. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie Promocji, stosuje się postanowienia Regulaminu PFS.

11. Regulamin promocji "DZIEŃ KOBIET I DZIEŃ MĘŻCZYZN"

1. Promocja obowiązuje na szkolenia uzupełniające (-15%) oraz na szkolenia podstawowe PFS Instruktor Fitness (-200 zł) oraz PFS Trener Personalny (-300 zł).

2. Promocja nie łączy się z innymi promocjami i nie działa wstecz.

3. Promocja obowiązuje od 04.03.22 do 10.03.22r. (do północy).

4. Promocja obowiązuje na wszystkie terminy szkoleń, które aktualnie są dostępne w kalendarzu szkoleń.

5. Prosimy o przemyślane zakupy. W przypadku skorzystania z promocji nie ma możliwości rezygnacji z wybranych szkoleń. Istnieje możliwość zmiany terminu szkolenia (do 10 dni przed jego planowanym terminem) lub wymiany na inne szkolenie w takiej samej cenie lub droższe. Zapis ten obowiązuje również w przypadku, gdy nie utworzy się grupa na wybrany termin szkolenia.

6. Promocja nie obowiązuje w przypadku szkolenia PFS Trening Kobiet w Ciąży i po Porodzie oraz PFS Taśmy Podwieszane &Kettlebells Training COMBO.

7. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie Promocji, stosuje się postanowienia Regulaminu PFS.

12. Regulamin promocji BLACK WEEK

1. Promocja obowiązuje na szkolenia uzupełniające, e-booki i webinary (-15%) oraz na szkolenia podstawowe PFS Instruktor Fitness (-150 zł) oraz PFS Trener Personalny (-200 zł).

2. Promocja nie łączy się z innymi promocjami i nie działa wstecz.

3. Promocja obowiązuje od 23.11 do 28.11 (do północy).

4. Promocja obowiązuje na wszystkie terminy szkoleń, które aktualnie są dostępne w kalendarzu szkoleń.

5. Prosimy o przemyślane zakupy. W przypadku skorzystania z promocji nie ma możliwości rezygnacji z wybranych szkoleń. Istnieje możliwość zmiany terminu szkolenia (do 10 dni przed jego planowanym terminem) lub wymiany na inne szkolenie w takiej samej cenie lub droższe. Zapis ten obowiązuje również w przypadku, gdy nie utworzy się grupa na wybrany termin szkolenia.

6. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie Promocji, stosuje się postanowienia Regulaminu PFS.