1. Zgłoszenia

Dane:

PFS ACADEMY LTD
40 CUMBERLAND ROAD, 2ND FLOOR
N22 7SG LONDON, ENGLAND

Numer konta:

PL 47105015591000009031178586
EUR 25105015591000009031178594
GBP 69105015591000009227146223

 

Kod SWIFT ING Banku Śląskiego: INGBPLPW

Kod BIC ING Banku Śląskiego: INGBPLPW

IBAN ING Banku Śląskiego: PL + pełny numer rachunku

Adres ING Banku Śląskiego do przelewu:

ING Bank Śląski S.A ul. Sokolska 34 40-086 Katowice

 

 1. Uczestnik jest zobowiązany do zapoznania się z regulaminem przed przystąpieniem do szkolenia i dostosowania się do jego postanowień.
 2. Koszt uczestnictwa wraz z usługami zawartymi w cenie podany jest w ofercie poszczególnych szkoleń.
 3. Zgłoszenia udziału w szkoleniach należy dokonać w formie elektronicznej, logując się przez systemy zgłoszeń dostępne na oficjalnej stronie internetowej Akademii: www.profi-fitness.com.pl. Zapytania, wiadomości e-mail oraz rezerwacje telefoniczne lub przez Facebook nie są traktowane jako zgłoszenie.
 4. Przesłanie zgłoszenia wiąże się z wyrażeniem zgody na uwzględnienie akcesu w szkoleniu i tym samym zamówienia usługi szkoleniowej ProFi Fitness School. Przesłanie formularza on-line stanowi zawarcie umowy wiążącej i jest jednocześnie zobowiązaniem do zapłaty.
 5. Po wypełnieniu zgłoszenia Uczestnik otrzymuje drogą mailową wiadomość zwrotną potwierdzającą przyjęcie zgłoszenia, a także wszelkie informacje dotyczące dalszych formalności związanych z procesem pełnej rejestracji.
 6. W przypadku dokonania płatności przelewem tradycyjnym Uczestnik otrzyma informację o zmianie statusu rejestracji w ciągu 2 dni roboczych od daty zaksięgowania wpłaty na koncie firmowym. W przypadku dokonania płatności poprzez Przelewy24/PayPal Uczestnik otrzyma informację o zmianie statusu rejestracji automatycznie.

2. Regulacje finansowe/rezygnacja z udziału

 1. Po dokonaniu rejestracji na szkolenie i tym samym zamówienie usługi w ProFi Fitness School, uczestnik ma obowiązek dokonania płatności w ciągu 24h.
 2. Na podstawie art. 38 pkt. 12 ustawy z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, nie przysługuje konsumentowi prawo odstąpienia od niniejszej umowy.
 3. W przypadku wpłaty zadatku na dane szkolenie w ciągu 24h od daty rejestracji, pozostała opłata za uczestnictwo w szkoleniu powinna zostać uregulowana najpóźniej do 10 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia kursu.
 4. W przypadku braku odnotowania płatności za zamówioną usługę w ciągu 24h od daty rejestracji, faktura/faktura pro forma zostanie wystawiona w ciągu 7 dni roboczych.
  Uczestnik otrzyma fakturę/fakturę pro forma na adres e-mail oraz pocztą tradycyjną na adres wskazany w formularzu zgłoszeniowym.
 5. Brak uiszczenia wpłaty i nie wzięcie udziału w szkoleniu nie jest jednoznaczne z rezygnacją. Odwołanie zgłoszenia na szkolenie po uprzednim, pisemnym zgłoszeniu, wiąże się z poniesieniem kosztu zadatku określonego w każdym szkoleniu. W przypadku rezygnacji w terminie krótszym niż 10 dni osoba zgłoszona ponosi 100% kosztów szkolenia.
 6. W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu należy w każdym przypadku złożyć taką rezygnację w ProFi Fitness School w formie pisemnej (drogą e-mailową). Rezygnacja telefoniczna bądź przez SMS nie zostanie uwzględniona.
 7. Zadatek nie podlega zwrotowi.
 8. W przypadku dokonania pełnej opłaty za szkolenie oraz zgłoszeniu rezygnacji w terminie powyżej 10 dni od planowej daty szkolenia, zwrot potrącony o wartość zadatku dokonywany jest na koniec bieżącego miesiąca.
 9. Uczestnikowi przysługuje możliwość zmiany szkolenia oraz przeksięgowania wpłaconej kwoty w terminie do 10 dni przed planowaną data rozpoczęcia kursu. W sytuacji, kiedy termin nie zostanie zachowany, nie przysługuje możliwość zmiany szkolenia lub rezygnacji/otrzymania zwrotu wpłaconej kwoty.
 10. W przypadku szkoleń odwołanych/przeniesionych na inny termin przez organizatora, uczestnik może otrzymać zwrot wpłaconej kwoty lub przeksięgować wpłatę na poczet innego szkolenia/innego terminu szkolenia.
 11. Istnieje możliwość zamiany zgłoszonego uczestnika, nie później jednak niż do 3 dni przed terminem szkolenia
 12. Uczestnik ma możliwość skorzystania z płatności w systemie ratalnym. Skorzystanie z takiej opcji wymaga podpisania odrębnej umowy (szczegóły należy uzgodnić z opiekunem działu sprzedaży/opiekunem szkolenia).
 13. W opłacie za szkolenia zawarte są koszty materiałów szkoleniowych oraz certyfikatów.
 14. Za egzamin poprawkowy pobierana jest opłata w wysokości 200 zł. Pojedyncza część, tj. teoretyczna lub praktyczna wynosi 150 zł.
 15. Za wystawienie duplikatu certyfikatu lub certyfikatu w j. angielskim pobierana jest opłata w wysokości 30 zł.
 16. W przypadku nieodebrania przesyłki pocztowej, koszt ponownego wysłania ponosi Uczestnik.
 17. Zwroty dokonywane są ostatniego dnia bieżącego miesiąca.

3. Postanowienia ogólne

 1. ProFi Fitness School zastrzega sobie prawo do odwołania lub zmiany daty szkolenia lub eventu z ważnego powodu lub z przyczyn niezależnych od Akademii. Osoby, które zgłosiły swój udział w takim szkoleniu lub evencie, zostaną niezwłocznie powiadomione o takiej sytuacji. Dokonując zgłoszenia udziału uczestnik jest zobowiązany podać swój aktualny numer telefonu, pod którym jest osiągalny w sytuacjach pilnych (odwołanie, zmiana terminu szkolenia lub eventu itd.).
 2. Dział obsługi klienta oraz działy organizacji szkoleń udzielają odpowiedzi na wiadomości mailowe w ciągu 3 dni roboczych.
 3. Uczestnik może skorzystać jednocześnie tylko z jednej oferty promocyjnej (promocje nie łączą się).
 4. Materiały szkoleniowe są wydawane Uczestnikom pierwszego dnia szkolenia lub eventu. Uczestnicy przyjmują do wiadomości, że prawa autorskie do wszystkich publikacji wręczonych uczestnikom w ramach szkoleń oraz eventów zachowuje ProFi Fitness School, w związku z czym wszelkie powielanie takich materiałów lub ich przekazywanie osobom trzecim wymaga zgody zarządu ProFi Fitness School. W przypadku naruszenia tego postanowienia ProFi Fitness School może nałożyć na uczestnika karę umowną w wysokości 5.000 zł netto. Nałożenie kary umownej nie wyklucza jednak dalszych roszczeń odszkodowawczych, jeżeli szkody poniesione przez ProFi Fitness School przekraczają wysokość kary umownej.
 5. Wykonywanie zdjęć i nagrań wideo: fotografowanie i nagrywanie kamerą wideo szkoleniowców podczas eventów i szkoleń jest zabronione. ProFi Fitness School może wykonywać zdjęcia i nagrania wideo oraz wykorzystywać je w przyszłości w celach reklamowych. Uczestnik, zgłaszając swój udział w szkoleniu lub evencie wyraża jednocześnie zgodę na to, że jego wizerunek może się pojawić na tych zdjęciach i/lub nagraniach wideo i że ProFi Fitness School nabywa prawa do tych zdjęć i nagrań. Uczestnik oświadcza także, że nie będzie zgłaszał roszczeń z tytułu wykorzystania tych zdjęć i/lub filmów wideo do celów reklamowych przez ProFi Fitness School. Jeżeli uczestnik nie wyraża na to swojej zgody, wówczas jest on zobowiązany do poinformowania o tym fakcie przed rozpoczęciem eventu lub szkolenia.
 6. ProFi Fitness School akceptuje według własnego uznania szkolenia innych instytucji i firm szkoleniowych. Dla wymogów egzaminu kończącego dane szkolenie ProFi Fitness School miarodajna jest treść określona normami EHFA i REPS. Jeżeli Uczestnik z własnej inicjatywy rezygnuje z udziału w tych częściach szkolenia, które zrealizował w innej instytucji lub firmie szkoleniowej, nie uprawnia to do obniżenia opłaty za szkolenie.
 7. Według aktualnego regulaminu ProFi Fitness School na egzaminie PFS FITNESS GROUP INSTRUCTOR, PFS GYM INSTRUCTOR, PFS PERSONAL TRAINER, PFS PERSONAL TRAINER COMBO obowiązuje skala ocen od 1.0 (niedostateczny) do 5.0 (bardzo dobry), z wykluczeniem oceny 2.0 (dopuszczający).
 8. Jeżeli którekolwiek postanowienie niniejszych Ogólnych Warunków świadczenia Usług okaże się niemożliwe do zrealizowania, nie narusza to ważności innych postanowień. Miejscem rozstrzygania sporów wynikłych z stosunku umownego pomiędzy ProFi Fitness School a Uczestnikiem jest właściwy sąd w Szczecinie.
 9. Uczestnik szkoleń podstawowych PFS FITNESS GROUP INSTRUCTOR, PFS GYM INSTRUCTOR, PFS PERSONAL TRAINER, PFS PERSONAL TRAINER COMBO zobowiązany jest do realizacji wybranego szkolenia oraz podejścia do egzaminu końcowego maksymalnie w ciągu 1 roku od planowanego terminu zakończenia szkolenia. W przypadku gdy termin ten zostanie przekroczony, Uczestnik może dokończyć szkolenie oraz podejść do egzaminu końcowego, poprzez ponowną rejestrację w systemie. Opłata rejestracyjna wynosi 100 euro (płatność w złotówkach w przeliczeniu zgodnym z aktualnym kursem euro). W ramach ponownej rejestracji, Uczestnik może uczestniczyć w 4 dowolnych dniach szkoleniowych oraz może uczestniczyć w egzaminie końcowym. Aby uzyskać certyfikat ukończenia szkolenia, ProFi Fitness School zastrzega konieczność zaliczenia pojedynczych ćwiczeń w trakcie jego trwania. W sytuacji, kiedy Prowadzący nie będzie miał podstaw do zaliczenia ćwiczeń, ProFi Fitness School zastrzega możliwość zaliczenia szkolenia przez Uczestnika w późniejszym terminie za pomocą nagrań video. Nagrania należy przesłać do Akademii na adres biura lub drogą mailową na adres szkolenia@profi-fitness.com.pl W przypadku, gdy Uczestnik odmówi zaliczenia ćwiczeń lub do nich nie przystąpi, Akademia nie wydaje dokumentów/certyfikatów potwierdzających ukończenie szkolenia oraz uzyskanie kwalifikacji. W sytuacji gdy Uczestnik nie przystąpi do zaliczenia, Akademia może wydać zaświadczenie potwierdzające udział w szkoleniu.
 10. Do każdego ze szkoleń przypisana jest kwota zadatku, która składa się na poczet całej opłaty za szkolenie.

4. Zgody

Uczestnik akceptując Regulamin ogólny podczas rejestracji wyraża zgodę na:

 1. otrzymywanie faktur, faktur pro forma, faktur korygujących oraz duplikatów faktur i duplikatów faktur korygujących w formie elektronicznej, zgodnie z art. 106 n. 1. ustawy o podatku od towarów i usług (Dz.U.2018.2174 t.j), od firmy PFS ACADEMY LTD 40 CUMBERLAND ROAD, 2ND FLOOR N22 7SG LONDON, ENGLAND COMPANY NO.09974298. Jednocześnie w zgłoszeniu wskazuje adres e-mail do otrzymywania faktur przesłanych w formie elektronicznej.
 2. przetwarzanie swoich danych osobowych przez PFS ACADEMY LTD 40 CUMBERLAND ROAD, 2ND FLOOR N22 7SG LONDON, ENGLAND LONDON COMPANY NO.09974298 w zakresie prowadzonej przez nią działalności gospodarczej zgodnie z ustawą z dn.10.05.2018r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz.U.2018.1000 z dnia 2018.05.24). Uczestnik wie, że ma pełne prawo do wglądu i zmiany swoich danych, jak też ich usunięcia z bazy.
 3. otrzymywanie informacji handlowych od PFS ACADEMY LTD 40 CUMBERLAND ROAD, 2ND FLOOR N22 7SG LONDON, ENGLAND NO.09974298 na podany adres e-mail (zgodnie z ustawą z dn. 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych - Dz.U.2018.1000 z dnia 2018.05.24). Uczestnikowi w każdym momencie przysługuje prawo do odwołania powyższej zgody.

Dane uczestników będą wykorzystane przez PFS Academy LTD wyłącznie do celów handlowych i związanych z realizacją zamówienia. Uczestnik ma prawo do wglądu i zmiany swoich danych oraz ich usunięcia z bazy (zgodnie z ustawą z dn. 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych - Dz.U.2018.1000 z dnia 2018.05.24).

5. Reklamacje

Zasady składania reklamacji:
1. Reklamacje będą przyjmowane wyłącznie w formie pisemnej przesłane na adres mailowy info@profi-fitness.com.pl, w terminie do 14 dni od daty zakończenia szkolenia.
2. Reklamacje będą rozpatrywane indywidualnie w przeciągu 30 dni od daty ich otrzymania.
3. Reklamacja powinna zawierać następujące elementy: dane kontaktowe osoby reklamującej (nazwa Firmy/imię i nazwisko uczestnika, telefon, adres mailowy), termin oraz nazwę szkolenia, powód reklamacji i uzasadnienie.
4. Powodem reklamacji nie mogą być sytuacje/zdarzenia niezależne od ProFi Fitness School.

6. Pakiety VIP

REGULAMIN KORZYSTANIA Z PAKIETÓW VIP

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Pakiet VIP jest ofertą specjalną Akademii, nie łączy się z innymi promocjami.
 2. Na realizację pakietu VIP Uczestnik ma 1,5 roku od daty rozpoczęcia pierwszego szkolenia.
 3. Uczestnik może realizować szkolenia z Pakietu VIP w wybranym mieście oraz terminie.
 4. Szkolenia w pakiecie VIP nie podlegają wymianie na inne szkolenia. Wyjątek od tej zasady może być zastosowany w przypadku, gdy uczestnik zrealizował wcześniej dane szkolenie, a chciałby skorzystać z Pakietu VIP. Taką sytuację należy zgłosić opiekunowi klienta przed zakupieniem pakietu.
 5. Uczestnik ma możliwość skorzystania z płatności w systemie ratalnym. Skorzystanie z takiej opcji wymaga podpisania odrębnej umowy (szczegóły należy uzgodnić z opiekunem działu sprzedaży/opiekunem szkolenia).
 6. Uczestnik, który dokonał zakupu pakietu VIP jest zobowiązany do przestrzegania regulaminu Akademii (http://www.profi-fitness.com.pl/regulamin ) oraz wszelkich zapisów zawartych w umowach podpisanych z opiekunem klienta/opiekunem szkoleń podstawowych i uzupełniających.

II. ZGŁOSZENIA/REALIZACJA SZKOLEŃ

 1. Uczestnik dokonuje osobnego zgłoszenia na każde szkolenie z wykupionego pakietu VIP poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie internetowej www.profi-fitness.com.pl (w polu dotyczącym płatności należy wybrać opcję VIP/pakiet 0 zł)
 2. W trakcie trwanie pakietu VIP Akademia proponuje dwa terminy danego szkolenia w jednym mieście. W przypadku gdy Uczestnik nie przystąpi do szkoleń w zaproponowanych terminach w wybranym mieście może skorzystać ze szkoleń w innych miastach.
 3. W przypadku, gdy Uczestnik nie zrealizuje pakietu VIP w wyznaczonym czasie (1,5 roku), niewykorzystane szkolenia przepadają, a opłata nie podlega zwrotowi. Nie ma możliwości przedłużenia realizacji Pakietu VIP. Wyjątkiem są udokumentowane problemy zdrowotne lub sytuacje losowe uniemożliwiające udział w szkoleniach.
 4. Akademia nie gwarantuje realizacji wszystkich szkoleń z pakietu VIP w jednym mieście.
 5. W przypadku, gdy Uczestnik dokona rejestracji na wybrane szkolenia z Pakietu VIP, zmiana terminu jest możliwa do 10 dni roboczych przed planowaną datą rozpoczęcia szkolenia. Uczestnik może wykorzystać jedną nieobecność podczas trwania pakietu VIP. 
 6. W przypadku uczestnictwa w szkoleniach PFS FITNESS GROUP INSTRUCTOR/PFS PERSONAL TRAINER COMBO obowiązują zasady zawarte w:
  - umowie, którą uczestnik podpisuje pierwszego dnia danego szkolenia
  - informacjach mailowych otrzymywanych od opiekuna szkoleń podstawowych z adresu e-mail: szkolenia@profi-fitness.com.pl
  - ogólnym regulaminie Akademii (https://www.profi-fitness.com.pl/regulamin).

7. Regulamin promocji świątecznej

1. W promocji świątecznej kupując dwa szkolenia, na drugie otrzymujesz rabat 50%. Rabat 50% obowiązuje na szkolenie w takiej samej cenie lub tańsze.

2. Aby skorzystać z promocji świątecznej, należy zarejestrować się na pierwsze szkolenie, a w polu NOTATKI wpisać nazwę drugiego szkolenia, na które ma obowiązywać rabat.

3. Po weryfikacji poprawności zgłoszenia uczestnik otrzymuje sms zwrotny z kodem rabatowym -50% na drugie szkolenie (tańsze lub w tej samej cenie).

4. Kod rabatowy jest ważny przez 7 dni.

5. Po dokonaniu rejestracji na szkolenia, należy dokonać opłaty minimum zadatku w przeciągu 24h od zgłoszenia udziału.

6. Promocja świąteczna obowiązuje na wszystkie terminy szkoleń, które aktualnie są dostępne w kalendarzu.

7. Promocja świąteczna obowiązuje do dnia 31.12.2018r.

8. Promocja świąteczna nie łączy się z innymi promocjami.

9. Prosimy o przemyślane zakupy. W przypadku skorzystania z promocji świątecznej nie ma możliwości rezygnacji z wybranych szkoleń. Istnieje możliwość zmiany terminu szkolenia (do 10 dni przed jego planowanym terminem) lub wymiany na inne szkolenie w takiej samej cenie lub droższe. Zapis ten obowiązuje również w przypadku, gdy nie utworzy się grupa na wybrany termin szkolenia.

10. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie Promocji Świątecznej, stosuje się postanowienia Regulaminu PFS.

8. Regulamin promocji "Kup teraz - zapłać 50% później".

1. Korzystając z promocji "Kup teraz - zapłać 50% później" Uczestnik dokonuje zapłaty 50% ceny standardowej w ciągu 24h od daty dokonania zakupu.

2. Pozostałe 50% ceny Uczestnik jest zobowiązany uregulować po upływie 3 miesięcy od daty zakupu lub może ją rozłożyć na kilka dogodnych rat. W celu ustalenia indywidualnej płatności ratalnej należy skontaktować się z Biurem ProFi Fitness School.

3. Promocja nie łączy się z innymi promocjami i nie działa wstecz.

4. Promocja obowiązuje do 31.05.2020r.

5. Prosimy o przemyślane zakupy. W przypadku skorzystania z promocji 50% nie ma możliwości rezygnacji z wybranych szkoleń. Istnieje możliwość zmiany terminu szkolenia (do 10 dni przed jego planowanym terminem) lub wymiany na inne szkolenie w takiej samej cenie lub droższe. Zapis ten obowiązuje również w przypadku, gdy nie utworzy się grupa na wybrany termin szkolenia.

6. Voucher 100 zł obowiązuje przy wpłaceniu całości kwoty za szkolenie (w przypadku szkoleń w wersji LIVE voucher 100 zł obowiązuje przy wyborze wersji rozszerzonej).

7. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie Promocji 50% stosuje się postanowienia ogólnego Regulaminu PFS.