1. Zgłoszenia

Dane:

PFS ACADEMY LTD
40 Bloomsbury Way, Lower Ground Floor
WC1A 2SE London

Numer konta:

PL 47105015591000009031178586
EUR 25105015591000009031178594
GBP 69105015591000009227146223

 

 1. Zgłoszenia udziału w szkoleniach należy dokonać w formie elektronicznej, logując się przez systemy zgłoszeń dostępne na oficjalnej stronie internetowej  Akademii: www.profi-fitness.com.pl. Zapytania, wiadomości e-mail oraz rezerwacje telefoniczne lub przez Facebook nie są traktowane jako zgłoszenie.
 2. Przesłanie zgłoszenia wiąże się wyrażeniem zgody na uwzględnienie akcesu w szkoleniu i tym samym zamówienia usługi szkoleniowej ProFi Fitness School.
 3. Po wypełnieniu zgłoszenia Uczestnik otrzymuje drogą mailową wiadomość zwrotną potwierdzającą przyjęcie zgłoszenia, a także wszelkie informacje dotyczące dalszych formalności związanych z procesem pełnej rejestracji.

2. Regulacje finansowe

 1. Rezerwacja miejsca na szkoleniu dokonywana jest po wpłaceniu zaliczki na konto ProFi Fitness School w terminie do 4 dni od daty zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu.
 2. Wpłata zaliczki wiążę się z rezerwacją miejsca na szkoleniu. 
 3. Zaliczka nie podlega zwrotowi. 
 4. Zwroty dokonywane są w połowie oraz na koniec bieżącego miesiąca (termin zwrotu uzależniony jest od daty zgłoszenia rezygnacji drogą mailową).
 5. Pełna opłata za uczestnictwo w szkoleniu powinna zostać uregulowana najpóźniej do 3 dni roboczych przed planowanym terminem rozpoczęcia kursu.
 6. Płatność w systemie ratalnym możliwa jest tylko po uprzednim uzgodnieniu takiej formy płatności z Biurem ProFi Fitness School (dotyczy szkoleń PFS PERSONAL TRAINER COMBO oraz PFS FITNESS GROUP INSTRUCTOR).
 7. W opłacie za szkolenie PFS FITNESS GROUP INSTRUCTOR zawarte są koszty materiałów szkoleniowych oraz certyfikatów.
 8. W opłacie za szkolenie PFS PERSONAL TRAINER COMBO zawarte są koszty egzaminów, materiałów szkoleniowych oraz certyfikatów.
 9. Za egzamin poprawkowy pobierana jest opłata w wysokości 200 zł. Pojedyncza część, tj. teoretyczna lub praktyczna wynosi 150 zł.
 10. Za wystawienie duplikatu certyfikatu lub certyfikatu w j. angielskim pobierana jest opłata w wysokości 30 zł.

3. Rezygnacja z udziału w szkoleniu

 1. W przypadku rezygnacji przez Uczestnika z udziału w szkoleniu obowiązują następujące zasady dotyczące zgłoszenia rezygnacji, zwrotu opłaty i pobierania należności manipulacyjnej, niezależnej od Opłaty:

W przypadku rezygnacji ze szkolenia zaliczka nie podlega zwrotowi, z wyjątkiem szkoleń odwołanych lub przeniesionych na inny termin przez organizatora.

W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu należy w każdym przypadku złożyć taką rezygnację w ProFi Fitness School w formie pisemnej drogą e-mailową. Rezygnacja telefoniczna bądź przez SMS nie zostanie uwzględniona.

Uczestnikowi przysługuje możliwość zmiany szkolenia bez dodatkowych kosztów manipulacyjnych w terminie do 10 dni roboczych przed planowaną data rozpoczęcia kursu. W sytuacji kiedy termin nie zostanie zachowany zostanie potrącona zaliczka.

Jeżeli Uczestnik wypełnił formularz zgłoszeniowy i otrzymał potwierdzenie rezerwacji miejsca na szkoleniu, po czym nie wpłacił zaliczki lub nie wniósł pełnej opłaty za kurs, po upływie 4 dni od daty wypełnienia formularza zgłoszeniowego zgłoszenie zostaje anulowane.

 1. Zgodnie z art. 27 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35.
 2. W przypadku złożenia pisemnej rezygnacji (e-mail) obowiązują poniższe zasady:

W  przypadku pełnej wpłaty do 10 dni roboczych przed rozpoczęciem szkolenia, Uczestnikowi przysługuje zwrot pomniejszony o wartość zaliczki.  W terminie do 5 dni roboczych przed rozpoczęciem szkolenia, uczestnikowi nie przysługuje zwrot wniesionej wpłaty.

W przypadku rezygnacji z udziału w kursie w dniu szkolenia lub w trakcie szkolenia uczestnikowi nie przysługuje zwrot wniesionej opłaty. Za niewykorzystane dni szkolenia nie przysługuje zwrot wniesionej opłaty.

 1. W przypadku gdy uczestnik opłacił kurs poprzez serwis przelewy24.pl, od kwoty jaka zostanie zwrócona zostanie pobrana opłata w wysokości 2%. Opłata ta wynika z prowizji jaką pobiera serwis przelewy24.pl.

4. Odpowiedzialność cywilna

 1. ProFi Fitness School jest ubezpieczone od nieszczęśliwych wypadków - Polisa Warta nr 908528939923.
 2. Ubezpieczenie obejmuje ochroną uczestników szkolenia tylko w trakcie trwania zajęć dydaktyczno- praktycznych.

5. Postanowienia ogólne

 1. Potwierdzeniem rezerwacji udziału w szkoleniu jest potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia oraz przesłanie dowodu wpłaty w pliku PDF na adres zwrotny e-mail (w przypadku dokonania przelewu tradycyjnego).
 2. ProFi Fitness School zastrzega sobie prawo do odwołania lub zmiany daty szkolenia lub eventu z ważnego powodu lub z przyczyn niezależnych od Akademii. Osoby, które zgłosiły swój udział w takim szkoleniu lub evencie, zostaną niezwłocznie powiadomione o odwołaniu oraz otrzymają zwrot wpłaconej kwoty. Dokonując zgłoszenia udziału uczestnik jest zobowiązany podać swój aktualny numer telefonu, pod którym jest osiągalny w sytuacjach pilnych (odwołanie, zmiana terminu szkolenia lub eventu itd.).
 3. Dział obsługi klienta oraz działy organizacji szkoleń udzielają odpowiedzi na wiadomości mailowe w ciągu 3 dni roboczych.
 4. Materiały szkoleniowe są wydawane Uczestnikom pierwszego dnia szkolenia lub eventu. Uczestnicy przyjmują do wiadomości, że prawa autorskie do wszystkich publikacji wręczonych uczestnikom w ramach szkoleń oraz eventów zachowuje ProFi Fitness School, w związku z czym wszelkie powielanie takich materiałów lub ich przekazywanie osobom trzecim wymaga zgody zarządu ProFi Fitness School. W przypadku naruszenia tego postanowienia ProFi Fitness School może nałożyć na uczestnika karę umowną w wysokości 5.000 zł netto. Nałożenie kary umownej nie wyklucza jednak dalszych roszczeń odszkodowawczych, jeżeli szkody poniesione przez ProFi Fitness School przekraczają wysokość kary umownej.
 5. Wykonywanie zdjęć i nagrań wideo: fotografowanie i nagrywanie kamerą wideo szkoleniowców podczas eventów i szkoleń jest zabronione. ProFi Fitness School może wykonywać zdjęcia i nagrania wideo oraz wykorzystywać je w przyszłości w celach reklamowych. Uczestnik, zgłaszając swój udział w szkoleniu lub evencie wyraża jednocześnie zgodę na to, że jego wizerunek może się pojawić na tych zdjęciach i/lub nagraniach wideo i że ProFi Fitness School nabywa prawa do tych zdjęć i nagrań. Uczestnik oświadcza także, że nie będzie zgłaszał roszczeń z tytułu wykorzystania tych zdjęć i/lub filmów wideo do celów reklamowych przez ProFi Fitness School. Jeżeli uczestnik nie wyraża na to swojej zgody, wówczas jest on zobowiązany do poinformowania o tym fakcie przed rozpoczęciem eventu lub szkolenia.
 6. ProFi Fitness School akceptuje według własnego uznania szkolenia innych instytucji i firm szkoleniowych. Dla wymogów egzaminu kończącego dane szkolenie ProFi Fitness School miarodajna jest treść określona normami EHFA i REPS. Jeżeli Uczestnik z własnej inicjatywy rezygnuje z udziału w tych częściach szkolenia, które zrealizował w innej instytucji lub firmie szkoleniowej, nie uprawnia to do obniżenia opłaty za szkolenie.
 7. Według aktualnego regulaminu ProFi Fitness School na egzaminie PFS FITNESS GROUP INSTRUCTOR, PFS GYM INSTRUCTOR, PFS PERSONAL TRAINER, PFS PERSONAL TRAINER COMBO obowiązuje skala ocen od 1.0 (niedostateczny) do 5.0 (bardzo dobry), z wykluczeniem oceny 2.0 (dopuszczający).
 8. Jeżeli którekolwiek postanowienie niniejszych Ogólnych Warunków świadczenia Usług okaże się niemożliwe do zrealizowania, nie narusza to ważności innych postanowień. Miejscem rozstrzygania sporów wynikłych z stosunku umownego pomiędzy ProFi Fitness School a Uczestnikiem jest właściwy sąd w Szczecinie.
 9. Uczestnik szkoleń podstawowych PFS FITNESS GROUP INSTRUCTOR, PFS GYM INSTRUCTOR, PFS PERSONAL TRAINER, PFS PERSONAL TRAINER COMBO zobowiązany jest do realizacji wybranego szkolenia oraz podejścia do egzaminu końcowego maksymalnie w ciągu 1 roku od planowanego terminu zakończenia szkolenia. W przypadku gdy termin ten zostanie przekroczony, Uczestnik może dokończyć szkolenie oraz podejść do egzaminu końcowego, poprzez ponowną rejestrację w systemie. Opłata rejestracyjna wynosi 100 euro (płatność w złotówkach w przeliczeniu zgodnym z aktualnym kursem euro). W ramach ponownej rejestracji, Uczestnik może uczestniczyć w 4 dowolnych dniach szkoleniowych oraz może uczestniczyć w egzaminie końcowym.Aby uzyskać certyfikat ukończenia szkolenia, ProFi Fitness School zastrzega konieczność zaliczenia pojedynczych ćwiczeń w trakcie jego trwania. W sytuacji, kiedy Prowadzący nie będzie miał podstaw do zaliczenia ćwiczeń, ProFi Fitness School zastrzega możliwość zaliczenia szkolenia przez Uczestnika w późniejszym terminie za pomocą nagrań video. Nagrania należy przesłać do Akademii na adres biura lub drogą mailową na adres biuro@profi-fitness.com.pl W przypadku, gdy Uczestnik odmówi zaliczenia ćwiczeń lub do nich nie przystąpi, Akademia nie wydaje dokumentów/certyfikatów potwierdzających ukończenie szkolenia oraz uzyskanie kwalifikacji. W sytuacji gdy Uczestnik nie przystąpi do zaliczenia, Akademia może wydać zaświadczenie potwierdzające udział w szkoleniu.
 10. Do każdego ze szkoleń przypisana jest kwota zaliczki, która składa się na poczet całej opłaty za szkolenie.

6. Pakiety VIP

REGULAMIN KORZYSTANIA Z PAKIETÓW VIP

 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Pakiet VIP jest ofertą specjalną Akademii, nie łączy się z innymi promocjami.
 2. Na realizację pakietu VIP Uczestnik ma 1,5 roku od daty rozpoczęcia pierwszego szkolenia.
 3. Uczestnik może realizować szkolenia z Pakietu VIP w dostępnym mieście oraz terminie.
 4. Uczestnik ma możliwość skorzystania z płatności w systemie ratalnym. Skorzystanie z takiej opcji wymaga podpisania odrębnej umowy (szczegóły należy uzgodnić z opiekunem działu sprzedaży/opiekunem szkolenia).
 5. Uczestnik, który dokonał zakupu pakietu VIP jest zobowiązany do przestrzegania regulaminu Akademii (http://www.profi-fitness.com.pl/regulamin ) oraz wszelkich zapisów zawartych w umowach podpisanych z opiekunem klienta/opiekunem szkoleń podstawowych i uzupełniających.

 II. ZGŁOSZENIA/REALIZACJA SZKOLEŃ

 1. Uczestnik dokonuje osobnego zgłoszenia na każde szkolenie z wykupionego pakietu VIP poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie internetowej profi-fitness.com.pl (w polu NOTATKI należy wpisać informację: „PAKIET VIP”).
 2. W trakcie trwanie pakietu VIP Akademia proponuje dwa terminy danego szkolenia w jednym mieście. W przypadku gdy Uczestnik nie przystąpi do szkoleń w zaproponowanych terminach w wybranym mieście może skorzystać ze szkoleń w innych miastach.
 3. W przypadku, gdy Uczestnik nie zrealizuje pakietu VIP w wyznaczonym czasie (1,5 roku), niewykorzystane szkolenia przepadają, a opłata nie podlega zwrotowi. Nie ma możliwości przedłużenia realizacji Pakietu VIP.
 4. Akademia nie gwarantuje realizacji wszystkich szkoleń z pakietu VIP w jednym mieście.
 5. W przypadku, gdy Uczestnik dokona rejestracji na wybrane szkolenia z Pakietu VIP, zmiana terminu jest możliwa do 5 dni roboczych przed planowaną datą rozpoczęcia szkolenia. W sytuacji kiedy termin nie zostanie zachowany zostanie potrącona opłata manipulacyjna w wysokości 150 zł. Opłata ta związana z jest z kosztami rezerwacyjnymi oraz wydrukiem materiałów.
 6. W przypadku uczestnictwa w szkoleniach PFS FITNESS GROUP INSTRUCTOR/PFS PERSONAL TRAINER COMBO obowiązują zasady zawarte w:
  - umowie, którą uczestnik podpisuje pierwszego dnia danego szkolenia
  - informacjach mailowych otrzymywanych od opiekuna szkoleń podstawowych z adresu e-mail: szkolenia@profi-fitness.com.pl
  - ogólnym regulaminie Akademii (http://www.profi-fitness.com.pl/regulamin).