1. Zgłoszenia

Dane:

PFS ACADEMY LTD
40 Bloomsbury Way, Lower Ground Floor
WC1A 2SE London

Numer konta:

PL 47105015591000009031178586
EUR 25105015591000009031178594
GBP 69105015591000009227146223

 

 1. Zgłoszenie udziału w szkoleniach należy dokonać w formie elektronicznej, logując się przez systemy zgłoszeń dostępne na oficjalnej stronie http://www.profi-fitness.com.pl/ Zapytania oraz rezerwacje telefoniczne lub przez Facebook nie są traktowane jako zgłoszenie.
 2. Przesłanie zgłoszenia wiąże się wyrażeniem zgody na uwzględnienie akcesu w szkoleniu i zamówienia tym samym usługi szkoleniowej ProFi Fitness School.
 3. Po wypełnieniu zgłoszenia Uczestnik otrzymuje drogą mailową wiadomość zwrotną potwierdzającą przyjęcie zgłoszenia, a także wszelkie informacje dotyczące dalszych formalności związanych z procesem pełnej rejestracji.

2. Regulacje finansowe

 1. Rezerwacja miejsca na szkoleniu dokonywana jest po wpłaceniu zaliczki na konto ProFi Fitness School w terminie do 4 dni od daty zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu.
 2. Wpłata zaliczki wiążę się z rezerwacją miejsca na szkoleniu. 
 3. Zaliczka nie podlega zwrotowi. 
 4. Zwroty dokonywane są w połowie oraz na koniec bieżącego miesiąca (termin zwrotu uzależniony jest od daty zgłoszenia rezygnacji drogą mailową).
 5. Pełna opłata za uczestnictwo w szkoleniu powinna zostać uregulowana najpóźniej do 3 dni roboczych przed planowanym terminem rozpoczęcia kursu.
 6. Płatność w systemie ratalnym możliwa jest tylko po uprzednim uzgodnieniu takiej formy płatności z Biurem ProFi Fitness School (dotyczy szkoleń PFS PERSONAL TRAINER COMBO oraz PFS AEROBICS & STEP INSTRUCTOR).
 7. W opłacie za szkolenie PFS AEROBICS&STEP INSTRUCTOR zawarte są koszty materiałów szkoleniowych oraz certyfikatów.
 8. W opłacie za szkolenie PFS PERSONAL TRAINER COMBO zawarte są koszty materiałów szkoleniowych oraz certyfikatów.
 9. Za egzamin poprawkowy oraz za pierwszy termin egzaminu (inny niż wyznaczony przez Organizatora) pobierana jest opłata w wysokości 200 zł. Pojedyncza część, tj. teoretyczna lub praktyczna wynosi 150 zł.
 10. Za wystawienie duplikatu certyfikatu lub certyfikatu w j. angielskim pobierana jest opłata w wysokości 30 zł.

3. Rezygnacja z udziału w szkoleniu

 1. W przypadku rezygnacji przez uczestnika z udziału w szkoleniu obowiązują następujące zasady dotyczące zgłoszenia rezygnacji, zwrotu opłaty i pobierania należności manipulacyjnej, niezależnej od Opłaty:

W przypadku rezygnacji ze szkolenia zaliczka nie podlega zwrotowi, z wyjątkiem szkoleń odwołanych lub przeniesionych na inny termin przez organizatora.

W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu należy w każdym przypadku złożyć taką rezygnację w ProFi Fitness School w formie pisemnej drogą e-mailową. Rezygnacja telefoniczna bądź przez SMS nie zostanie uwzględniona.

Uczestnikowi przysługuje możliwość zmiany szkolenia bez dodatkowych kosztów manipulacyjnych w terminie do 10 dni roboczych przed planowaną data rozpoczęcia kursu. W sytuacji kiedy termin nie zostanie zachowany zostanie potrącona zaliczka.

Jeżeli uczestnik wypełnił formularz zgłoszeniowy i otrzymał potwierdzenie rezerwacji miejsca na szkoleniu, po czym nie wpłacił zaliczki lub/i nie wniósł pełnej opłaty za kurs, uczestnik automatycznie zostaje skreślony z listy kursantów po upływie 4 dni od daty wypełnienia formularza zgłoszeniowego.

 1. Zgodnie z art. 27 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35.

 2. W przypadku złożenia pisemnej rezygnacji (e-mail) obowiązują poniższe zasady:

W  przypadku pełnej wpłaty do 10 dni roboczych przed rozpoczęciem szkolenia, uczestnikowi  przysługuje zwrot pomniejszony o wartość zaliczki.  W terminie 5 dni roboczych przed rozpoczęciem szkolenia, uczestnikowi nie przysługuje zwrot wniesionej wpłaty.

W przypadku rezygnacji z udziału w kursie w dniu szkolenia lub w trakcie szkolenia uczestnikowi nie przysługuje zwrot wniesionej opłaty. Za niewykorzystane dni szkolenia nie przysługuje zwrot wniesionej opłaty.

      4. W przypadku gdy uczestnik opłacił kurs poprzez serwis przelewy24.pl, od kwoty jaka zostanie zwrócona zostanie pobrana opłata w wysokości 2%. Opłata ta wynika z prowizji jaką pobiera serwis przelewy24.pl.

4. Odpowiedzialność cywilna

 1. ProFi Fitness School jest ubezpieczone od nieszczęśliwych wypadków Polisa Warta nr polisy 908528939923.
 2. Ubezpieczenie obejmuje ochroną uczestników szkolenia tylko w trakcie trwania zajęć dydaktyczno- praktycznych.

5. Postanowienia ogólne

 1. Potwierdzeniem rezerwacji udziału w szkoleniu jest potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia oraz przesłanie dowodu wpłaty w pliku PDF na adres zwrotny e-mail (w przypadku dokonania przelewu tradycyjnego).
 2. ProFi Fitness School zastrzega sobie prawo do odwołania lub/i zmiany daty szkolenia lub imprezy z ważnego powodu. Osoby, które zgłosiły swój udział w takim szkoleniu lub imprezie, zostaną odpowiednio wcześniej powiadomione o odwołaniu oraz otrzymają zwrot wpłaconej kwoty. Dokonując zgłoszenia udziału uczestnik jest zobowiązany podać swój aktualny numer telefonu, pod którym jest osiągalny w sytuacjach pilnych (odwołanie, zmiana terminu szkolenia lub imprezy itd.).
 3. Materiały szkoleniowe są wydawane uczestnikom pierwszego dnia szkolenia lub imprezy. Uczestnicy przyjmują do wiadomości, że prawa autorskie do wszystkich publikacji wręczonych uczestnikom w ramach imprez i szkoleń zachowuje ProFi Fitness School, w związku z czym wszelkie powielanie takich materiałów lub ich przekazywanie osobom trzecim wymaga zgody zarządu ProFi Fitness School. W przypadku naruszenia tego postanowienia ProFi Fitness School może nałożyć na uczestnika karę umowną w wysokości 5.000 zł netto. Nałożenie kary umownej nie wyklucza jednak dalszych roszczeń odszkodowawczych, jeżeli szkody poniesione przez ProFi Fitness School przekraczają wysokość kary umownej.
 4. Wykonywanie zdjęć i nagrań wideo: fotografowanie i nagrywanie kamerą wideo szkoleniowców podczas imprez i szkoleń jest zabronione. ProFi Fitness School może wykonywać zdjęcia i nagrania wideo oraz wykorzystywać je w przyszłości w celach reklamowych. Uczestnik, zgłaszając swój udział w szkoleniu lub imprezie wyraża jednocześnie zgodę na to, że jego wizerunek może się pojawić na tych zdjęciach i/lub nagraniach wideo i że ProFi Fitness School nabywa prawa do tych zdjęć i nagrań. Uczestnik oświadcza także, że nie będzie zgłaszał roszczeń z tytułu wykorzystania tych zdjęć i/lub filmów wideo do celów reklamowych przez ProFi Fitness School. Jeżeli uczestnik nie wyraża na to swojej zgody, wówczas jest on zobowiązany do poinformowania o tym fakcie przed rozpoczęciem imprezy lub szkolenia.
 5. ProFi Fitness School akceptuje według własnego uznania szkolenia innych instytucji i firm szkoleniowych. Dla wymogów egzaminu kończącego dane szkolenie ProFi Fitness School miarodajna jest treść określona normami EHFA i REPS. Jeżeli uczestnik z własnej inicjatywy rezygnuje z udziału w tych częściach szkolenia, które zrealizował w innej instytucji lub firmie szkoleniowej, nie uprawnia to do obniżenia opłaty za szkolenie.
 6. W przypadku zdarzenia losowego, które uniemożliwi dalsze kontynuowanie szkolenia, dopuszcza się zmianę terminu ukończenia szkolenia w czasie wyznaczonym przez Organizatora.
 7. Jeżeli którekolwiek postanowienie niniejszych Ogólnych Warunków świadczenia Usług okaże się niemożliwe do zrealizowania, nie narusza to ważności innych postanowień. Miejscem rozstrzygania sporów wynikłych z stosunku umownego pomiędzy ProFi Fitness School a uczestnikiem jest właściwy sąd w Szczecinie.
 8. W przypadku zdarzenia losowego, które uniemożliwi dalsze kontynuowanie szkolenia, dopuszcza się zmianę terminu ukończenia szkolenia w czasie wyznaczonym przez Organizatora z dodatkową opłatą rejestracyjną w wysokości 100 euro (lub płatność w złotówkach w przeliczeniu zgodnym z aktualnym kursem euro), jednak nie później niż w ciągu 1 roku od planowanego terminu egzaminu. W przypadku gdy dotyczy to osoby, która wybrała formę płatności w ratach zobowiązana jest dokonać wpłat zgodnie z 3§.